L’Onore

Monologo in versi in dialetto siciliano
di Luigi Grande

 

 

 

I

 

Sittant’anni. Di peni, si ci levu

chiddi d’a carusanza. Malu tempu

oggi ca fazzu l’anni. D’a marina

di longu a longu nuvuluni acchiànanu,

parunu ‘ncinti d’acqua e cca si sgravanu.

Ma si spezzanu poi di cca e di dda

e u celu resta tutto ‘mpagghiazzatu.

A ripassarisilli a unu a unu

tutti st’anni passati, eccu oggi è l’annu

ca iù ‘nta stu ricoviru trasii,

dui anni arreri attagghiu a u capizzali

di Paula... e tri anni arreri Sara

dicia d’essiri, idda, vecchia e stanca...

e quattru arreri, cincu, sei, mah... dudici

oh, dudici anni, sì, Michela, ‘n pocu,

n’autru pocu e ni videmu ‘n celu...

e sidici anni arreri eccu ca Alessiu

davanti mi cumpari ccu a pistola

e iddu poi ancora ccu a pistola...

e ddu sangu ‘nnuccenti, du sanguzzu

‘nveci di chiddu ‘nfami di dda fimmina...

e iennu arreri arreri di tant’anni ...

cinquantatri anni arreri ... iù spusina...

Diu, chi groppu mi veni a u cannarozzu...

e si a botta di deci o di vint’anni

iri iù putissi arreri, fin’a quannu

m’arricordu di quannu fici l’anni

a prima vota, finu ai me’ cincu anni...

sempri ‘n calvariu pari d’acchianari.

A cincu anni mi parsi di capiri

ca era ‘n jornu di festa fari l’anni.

Festa? Non comu ora, ca i carusi

su’ sempri chini di riali. ‘N tempu

‘n pezzu di pani a manu e poi di cursa

a jucari ‘nta u menzu di la strata.

Scerri, nuautri fimmini, gran chianti

tirati di capiddi... mentre i masculi

a baia a qualchi vecchiu ci facevanu.

A zu Carmelo, ‘n vecchiu tuttu rughi

di novant’anni almenu, quanti ‘ngiurii

ci dicevanu, mentri iddu lu vastuni,

ccu a manu ca era tutta ‘n trimulizzu,

furriava cacciannuli luntanu.

“Tanti e tanti anni arreri stu cristianu

      ‘ntisi diri a me’ patri picciridda –

quannu a genti u vidia si canziava.”

Chiddu ca picciriddu tu hai sintutu

cuntari e pari ‘n testa ‘mpastizzatu

tuttu, ccu u tempu poi si menti a versu.

Dui omicidi avia fattu stu Carmelu

ppi ragiuni d’onuri. E anni di carciri.

 

Addivintari vecchi! Ddi carusi

ca a baia ci facevanu a Carmelu

ora su’ tutti vecchi, si su’ vivi.

Intra ‘n portu sbarcaru ca n’aspetta

tutti, ma ca i carusi non canusciunu.

‘Na riva sdisulata è la vicchiania

unni la varca to, da la correnti

a muta a muta strascinata, agghica

senza ca tu ppi nenti ti n’adduni.

Putirici agghicari ccu li manu

non allurdati ‘i sangu! Zu Carmelu

era ‘n ruttami ‘i varca sdivacata

a riva d’a timpesta e gran scumazza

l’unni facianu attornu. Non s’ampica

ccu l’autri cu di sangu s’allurdau.

Resta sulu. Ci pensanu i picciotti

ca si lincunu a vucca di paroli

comu l’onuri e u sangu ca lu lava?

Ma quannu unu è picciottu non ci pensa

a vicchiania. E quannu unu è carusu

cridi ca sempri u stissu iddu ha a ristari.

Longhi ppi chistu i jorna d’i carusi

e dintra ‘n annu stanu quantu i granni

stanu ‘nta ‘n tempu ‘i deci e forsi vinti.

E ppi i vecchi ‘n vuccuni è lu passatu

ma longhi i jorna e u tempu si stinnicchia:

’n rusariu doppu l’autru, taliari

chiòviri arreri i vitri, ripassannu

i cosi antichi, cosi amari e duci.

 

Quann’era festa e quannu ‘n carusittu

faceva l’anni, a matri ‘na cuddura

ci priparava, ‘nta u ‘nfurnari u pani.

Cuddura ccu i nuciddi. E a Pasqua l’ova.

”E allura dimmi tu quanti anni hai.”

E iù mustrava a manu a ‘ita aperti

e ‘nta l’autra stringeva a me’ cuddura.

‘N vadduni, ‘n precipiziu c’è misu

tra i cincu ‘i tannu e li sittanta d’ora.

‘N pizzu a muntagna d’a vicchiania vardi

e vidi tuttu scuru ‘nta u vadduni,

tutti i fatti ammiscati,ammunziddati.

Favuli ‘ntisi cuntari? No, su’ peni

d’unni avisti a passari. E si ci pensi

u jornu t’avvileni e schichi a notti.

Occhiu non chiudu certi notti e ascutu

 l’uri battuti da li tanti chiesi.

‘N toccu discuti chetu, n’autru allegru,

n’autru pari ‘n mortoriu. Poi ai quattru

eccu i campani di li primi missi.

Quannu  mi  cutturiu  ppi arricurdàrimi 

i  mali  passi  d’a me’ vita e  pari

ca  è tuttu  ‘mpurugghiatu,  è ‘nu   rintoccu 

ca  assesta  tuttu e  sentu  u  feli stissu

di cori e tanti lacrimi agghiuttuti.

Seggi ca u saristano ammunziddau

‘nta ‘n cantuni di chiesa su’ i ricordi

e si ni smovi una, è scatafasciu.

Ma a cu po’ interessari tuttu chiddu

ch’ebbi a patiri e i lacrimi e li sbagghi

unu dappressu a l’autru a catina?

Forsi mancu ai me’ figghi, a chiddi vivi

d’i sei ca parturii. Vulissi scriviri

a iddi tanti littri ppi sfugarimi.

 

Sapiri fari a firma e ‘mpastizzari

du’ frasi ‘mpurugghiati non è scriviri.

Figghia d’analfabeti, a stissa strata

si priparava a mia. Prestu d’a scola

mi livaru ca avia a ajutari ‘n casa.

Mi scurdai tuttu a tunna. Chista a sorti

ppi cu nasceva fimmina ai me’ tempi.

Quannu poi mi mannaru d’a za Barbara

ppi ajutarla, a zia si n’addunau

ca non sapia né leggiri né scriviri.

I dui anni megghiu d’a me carusanza:

vidiri ‘na cità comu Catania

i fila d’i palazzi e dda gran chiesa

ca deci ci ni stavanu di chidda

d’u paisi. E di dda vitti passari

“carrozzi senza cavaddu”, i primi machini.

E poi ‘na vota vitti tanta genti

ccu la bannera russa. “Chista è a spranza

di li poviri – dissi u ziu don Tinu –

ma è megghiu ca chiudemu tutti cosi.”

E a so panetteria misi ‘na spranga.

A za Barbara poi pigghiau ‘n’accetta.

Ma chi socialista era u ziu don Tinu?

“Masculu e fimmina uguali!– pridicava –

uguaglianza ci voli e libertà,

pigghiarisi e lassarisi a piaciri.”

Ma era gilusu e guai si a so mugghieri

Qualcunu ci ittava ‘na vardata

‘n pocu ‘nsistenti – ca era bedda a zia! –

“L’occhiu – cuntava - a me mugghieri ‘n tiziu

ci scacciava e iù ccu ‘n pugnu ci scacciai l’occhiu, ca ci lu fici mulingiana.”

 

E a za Barbara poi ccu gran pacienza

a leggiri m’insignau e ‘anticchia a scriviri.

E tutti i voti, poi, ca li me’ figghi

prima Paula, poi Sara, poi Alessiu

e poi Michela, l’ultima, trasevanu

a scola, in prima, appressu iù mi minteva

a iddi ppi imparari ‘nsemi a iddi.

Ma poi mi distanziavanu, e ristavu

ccu a me stissa ‘gnuranza. Oh sapissi

scriviri veramenti! Iù tuttu scrittu

ci lassassi. E liggennu poi iddi vidunu

si iù ci sappi leggiri ‘nta u cori,

macari quannu ccu i paroli suli

c’era comu ‘n canceddu ‘n menzu a nuautri,

iù chiusa di ‘na banna, iddi di n’autra.

‘Nveci i ricordi iù pozzu sulu dintra

pistarli e ripistarli senza sfogu.

Nuddu m’ascuta, mancu n’autra vecchia.

E d’unni accuminciari si qualcuna

m’ascutassi? Ma ppi cuntari peni

d’unni è gh’è. Ca a ‘n sulu colpu d’occhiu

tutta a me’ vita fu bili e vileni.

E spaventi macari. Ppi dui voti

davanti a u pricipiziu me’ figghiu

Alessiu. E u nomu so avissi statu

‘nta a vucca ‘i tutti, supra i giurnali.

“Fici beni a ‘mmazzari. Fu pp’onuri.”

“Sempri assassinu” avissi dittu n’autru.

Nenti scasciuni ppi li macchi ‘i sangu

‘nta i manu, accussì a pensu iù ca matri

sugnu di una ca si desi a Diu.

Ppi chiddu, Signuruzzu, ca non fu

iù T’arringraziu. E a chiddu ca successi

troppu duru fu a mia calari a testa.

T’addumannu pirdunu. Ma dda macchia

di sangu e a janca vesti ‘i monaca

ca s’allurdava tutta… basta basta!

Megghiu i jurnati calmi d’a me’ vita.

Su’ comu ‘na sunata di ddu orbu

ca passa ogni matina di sta strata

e sona u so viulinu ‘nta ‘n cantuni

e u so cumpagnu appara a manu a genti.

Chiddu ca una ha fattu centu, milli

voti non lassa ‘nsinga. I stissi sunu

i jurnati di calma. È la timpesta

ca ti s’allippa dintra. E certi cosi

certi paroli restanu ‘nchiummati,

ribummanu, precisi, ‘nta la testa.

 

 

 

 

 

 

II

 

 

Accuminciannu d’a me’ prima figghia

a cuntari i me’ peni, c’è a trasuta

di idda ‘n conventu ca fu u primu colpu.

E fu dda ca ‘ncuntrammu li Murasi

ca ‘na figghia ci avevano nuvizia.

Siddu fai cunuscenza ccu ‘n cristianu,

tu mancu pensi ca iddu veni a stringiri

i fila di u distino to ‘nta i manu,

senza mancu sapirlu, ca ci pari

di pigghiari ppi iddu i dicisioni

e dicidi ppi tia e la to vita

si joca comu fussiru nuciddi.

Ah sì i nuciddi! Quannu carusitta

mi lincheva i sacchetti d’u mantali

jeva ‘n cerca ‘i compagni ppi jucari.

Castedda si facevanu, e a nucidda

cchiù grossa era u baddu ca i abbatteva.

E u ventu ‘nta lu jocu s’addunava

facennu ‘ntornu tantu pruvulazzu.

Chianti si iù perdeva li nuciddi.

E li me’ figghi poi accussì jucavanu,

turnannu ‘n chiantu qualchi vota a casa.

E quannu Michela, l’ultima, jucava

ccu  i nuciddi, a prima figghia, Paula,

nuvizia era ‘n cunventu. E ogni duminica

ccu tutti l’autri figghi a jeva a truvari.

Chi jurnati d’invernu chini ‘i suli

e sciauru d’aranci strati strati!

E joca di carusi. Cricchi e croccu

addivintaru u me’ Alessiu e Matteu,

u figghiu di i Murasi, ‘n lignu stortu.

A ‘n filu di capiddu è, sì, attaccatu

lu distinu di l’omini e cangiari

lu pò ‘na cosa ‘i nenti. Ti s’arrizzanu

i carni si si cerca di sbrugghiari

u ghiommiru d’a vita e unu s’adduna

ca tuttu lu caminu è atturciniatu

di tanti e tanti fatti nichi nichi,

e unu sulu diversu ci abbastava

ppi risultari ‘n autru l’intricciu.

E si, invici di monaca, mi dicu,

Paula… mah, chi sacciu? dda matina

ca mi dissi “mi vogghiu fari suora”!

Pirchì non m’oppunii? Era a so strata?

Maritata a Gesù, pp’amuri a u prossimu?

O ppi ‘n vuccuni amaru? O dilusioni?

E iù ppi nenti mai mi n’addunai!

E comu diriccillu poi a so patri?

Non ni vuleva sèntiri parrari

Cosimu apprima. Poi s’arrizzittau

a cosi fatti. E appoi ‘na sira a tavula

(comu certi mumenti sunu impressi!)

dissi a tutti ca Paula ‘n conventu

prestu avissi trasutu. Intantu forti

forti chiuveva e u ventu scatinatu

comu ‘n pazzu facia. Fora a timpesta

e ‘n famigghia ‘na paci granni granni

ca non ci avissi statu, forsi, cchiù.

E Alessiu, ca ci aveva dudici anni,

affiziunatu ccu so soru a granni,

“Tè – ci dissi vasannula – ti dugnu

deci vasuni ‘nsemi, poi a ‘na monaca

accussì assai comu ci pozzu dari?”

E a tutti ni scappau, dda sira, ‘i rìdiri.

 

Fu  difficili forsi abituarisi

a vita di nuvizia? Forsi a casa

si n’avissi turnatu vulinteri?

Come iù ne’ primi tempi ‘i matrimoniu.

Chi chiantu ca ci fici prima ‘i nésciri

d’a casa di li mei ppi maritarimi.

Diciassett’anni iù avia quannu me’ patri

mi fici zita ccu cu vosi iddu.

Mi taliava tutti cosi attornu;

mi l’haiu a chiantari ‘n testa mi dicia.

Ma u cori s’arrizzetta e intantu n’autra

iù divintava, a matri di famigghia.

Non fu a prima ca parturii Paula.

Prima ‘n masculu, Alessiu, ca a spagnola

‘n celu si lu purtau. E fu ‘n cuteddu

chiantatu ppi tant’anni ‘nta u me’ pettu,

e ‘n pocu m’u scurdai quannu la sorti

‘na cutiddata mi chiantau cchiù funna.

E vistu ca era scrittu, era distinu

ca ‘na matri ‘nfilici iù avia a essiri,

era megghiu ca ‘nsemi a u picciriddu

m’arricuggheva Diu a mia e a Paula.

Sunu bistemmii, dissi suor Giovanna

(sì, non era cchiù me’ figghia Paula)

quannu mi vinniru fora sti paroli.

A vuluntà ‘i Diu non si discuti,

dicia. Ma comu è duru, figghia mia,

non capiri chiddu ca Diu voli.

Sunu provi? Castii ppi nostri sbagghi,

ppi non pagarli poi all’autru munnu?

Iù, povira ‘gnuranti, ch’haiu a discutiri

ca ‘n pedi ci haiu ormai vicinu a fossa?

Ma ti arrizzetti o no, a vita avanti

ci va u stissu, macari quannu cridi

ca non ci ‘a fai cchiù, ma poi succedi

ca tiri avanti, non si sapi comu.

E la me’ vita ‘i matri accuminciau

n’autra vota, ancora ‘ncinta, n’autra

fimmina, Sara. Ma era n’autru masculu

ca vulia me’ maritu, doppu chiddu

pirdutu. E parturii pp’a quarta vota.

Na picciridda, ca muriù ‘i dui misi.

Vuleva o non vuleva, dicia Cosimu,

nasciri ancora ‘n masculu? Era Alessiu

ca avia a turnari. Pirchì u stissu nomu

pari ca fa turnari ‘n figghiu mortu.

Ma i figghi, no, ppi nenti s’assumigghianu.

E ‘nta ‘na sula cosa sunu i stissi,

di dari peni nichi, quannu sunu

nichi e poi peni granni quannu granni.

E accussì parturii ppi a quinta vota.

“È ‘n masculu!” a gran vuci dissi Cosimu.

“Alessiu ni nasciu doppu quattru anni

d’a morti.” E tutti attornu ca chiancevanu.

Ppi lu battesimu ficimu gran festa;

‘na matri iù mi sinteva senza uguali.

E quannu pareva ca avia terminatu,

n’autra picciridda. Nata viva,

doppu ‘na me’ cascata, ppi miraculu.

Miraculu ppi Michela a so nasciuta?

Ah, Signuri, Signuri, no, non vogghiu

continuari a sbagghiari ‘nta u parrari.

 

E n’autra guerra n’arrivau n’ coddu.

I vint’anni fra a prima e la secunna

scappati di li mani. Mancu u tempu

di crisciri i me’ figghi. E non finisci

di priiariti d’a nica ca è all’asilu,

ca a vidi signurina e comu Sara

non pensa ad autru ca a truvarisi u zitu.

Iù predichi facia e all’una e all’autra

ammatula, ca Sara civittava

ccu unu e poi ccu n’autru, e Michela

fissata ccu Matteu, ca blattiava

‘n casa ccu a scusa di circari Alessiu.

E fu ppi causa so ca Alessiu misi

‘nu pedi ‘n fallu: ca s’incarammau

ccu na cusazza, Annitta. S’a fuiu.

Figghia ‘i ‘n cucchieri ‘i chiazza, a cammarera

avia fattu di ‘na casa a n’autra

passannu d’accussì di… manu a manu

e di masculu a masculu. Tagghiata

ppi fari sulu ‘n mistirazzu anticu.

È dda ca u so distinu lu chiamava?

Non voli Paula (o diciu suor Giovanna?)

ca iù nominu u distinu ppi sti fatti.

Tuttu ni manna Diu, salvu i piccati

ca facemu nuautri. E havi raggiuni.

A parola “distinu” è ‘n modu ‘i diri,

‘n modu ppi arrizzittarini ‘nta a vita

ca è ‘n ghiommiru ‘ntricatu tutta para

di dicisioni a comu pigghia pigghia,

di sbagghi nostri e sbagghi ‘i tutti l’autri,

di ‘nfunnacati ccu lu paraocchi.

O i mali strati n’attiranu? Che hannu

i burruni a calamita? O annunca

è tuttu ‘n tricciu ‘i cumminazioni?

Cumminazioni u nasciri, u moriri,

tutt’a vita? Però certu è ca Alessiu

quannu u pinseri di dda mala fimmina

si misi ‘n testa, cuminciau a sdunari:

s’a pigghiava ccu tutti, ccu i so soru,

si sciarriava ccu so patri, ittava

bistemmie peggiu ‘i ‘n turcu, e ni dicia

ca nuautri i vastuni ‘n menzu a i roti

mintévamu ppi Annitta ca era povira.

Ah no, non era chistu. Iù sta superbia?

Iù figghia ‘i piscaturi e me’ maritu

figghiu di ‘n falignami. Ca bunazzu

poi s’avia cumminatu ccu i barracchi

ca dicia “stabilimento balneare”.

Megghiu ‘i tant’autri, certu, n’a passàvamu.

Non ni mancava nenti. E ‘na casuzza

Cosimu n’avia fattu fabbricari.

‘Na casa ccu u balcuni e a vista a mari.

O ddu spicchiu di mari ‘i ddu balcuni!

Tuttu russu, quann’era tempu bonu,

addivintava u mari ‘nta u scurari.

Poi cangiava culuri, tuttu viola,

poi grigiuperla… e i stiddi s’affacciavanu.

Si n’autra vota si putissi nasciri

sulu certi mumenti ritruvari

vulissi… d’u balcuni, versu sira

iù vardava li varchi ca partevanu

ccu li lampari e i luci s’addumavanu…

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

I figghi! O chi gran pena è dari a vita

e gioia avirla data. Ma succedi

ca iddi a sentunu poi comu ‘n gran pisu.

Tu li vulissi accuntentari sempri,

ajutari. E accussì li fai affunnari.

E iddi u sentunu ca ‘nta a so caduta

ci hai misu manu tu e non sapisti

di li strati sbagghiati canziarli.

No, ‘n faccia non t’u diciunu, si sunu

figghi educati, come foru i mei.

Ma si certu ca u pensanu, tu u senti

ca u pensanu e u to cori a pezzu a pezzu

è comu si qualcunu ti lu scippa.

Ma ci hannu culpa daveru patri e matri

‘nta i ‘ntruppicati di li figghi? O chisti

s’a pigghianu ccu iddi pirchì nuddu

voli mai ricanusciri i so sbagghi?

Ma ancora Alessiu d’u so malu passu

non s’addunava: ppi a so mugghierazza,

ca buttaniava, ccu ‘n so caru amicu

s’ebbi a sciarriari, ci ittau manu:

pirchì ci scuncicava a so mugghieri,

ma era Annitta a scuncicari i masculi.

Ma ccu a nasciuta di ‘na picciridda

parsi ca Annitta ‘n pocu s’addrizzau.

E addivintammu nanni iù e Cosimu,

ca è tutta n’autra cosa essiri nanni!

E sulu tannu si capisci comu

a vita non è cosa misa dintra

‘na cosa ca spinnemu ‘n pocu d’anni

ma è ‘nu sciumi ca ni porta e ognuno ‘i nuautri

ccu tuttu chiddu ca ha fattu ci sta misu,

ccu i so peni, i so sbagghi, i so pinseri,

e uno appressu a n’autru nascemu

e poi muremu. E u sciumi scurri e va.

 

Ma i vuccuni cchiù amari avianu a véniri.

Accuminciau Sara, si misi a diri

ca non vuleva fari a muffa ‘n casa;

avia canusciutu ‘n viduvu e s’u vosi

maritari ppi forza e stu signuri

vinticinc’anni avia supecchiu d’idda!

Tuttu fumu e finzioni! E prestu Sara

si n’addunau chi sbagghiu avia fattu.

E a dui matrimonii sbagghiati

forsi era megghiu non summari u terzu.

Perciò a Matteu, u zitu di Michela,

dissi ca finu a quannu senza ‘n postu,

senza nuddu travagghiu avissi statu,

era megghiu ca ‘n pocu s’arrassassi.

Ma Michela ogni jornu s’incuntrava

ccu Matteu ammucciuni, ‘nta la casa

di Alessiu e Annitta. Ci facia u cummogghiu

dda cosa bona. E doppu pocu tempu

un gran spaventu: ca s’avvilinau

Michela. Cunfusioni, autoambulanza

e iù comu ‘na pazza ca la testa

non mi riggeva cchiù. Quannu Michela

fu fora d’u piriculu mi dissi

ca era ‘ncinta ‘i tri misi e ci avia parsu,

chiuttostu ‘i cunfissarimi u so statu,

megghiu muriri e non parrarni cchiù.

Ma quannu Alessiu poi vinni a sapiri

ca a ruffiana ci avia fattu Annitta,

ppi i capiddi affirrau: “Oh cosa tinta,

chista m’a paghi. E tutti i corna ‘nsemi

ca fin’oggi m’hai fattu.”  ‘Nfuriatu

(forsi qualchi suspettu avia avutu)

affirrau ‘na pistola, idda scappau

fora e iù davanti mi chiantai

dicennuci: “’Nta tutta a parintela

mai ci fu ‘n assassinu. Tu u primu?”

“L’haiu a ammazzari” dicia. E doppu ‘n pocu

si ittau ‘nta ‘na seggia singhiuzzannu.

Bastaru pochi jorna e fici paci

ccu so mugghieri, ca si lu girava

comu vuleva idda. Era a so sorti?

E ppi la situazioni di Michela

autru non c’era ca farla maritari.

Comu ‘n figghiu Matteu fìcimu tràsiri

‘nta casa nostra: a tavula cunzata

(comu si dici) e a pani sminuzzatu.

U circava ‘n travagghiu? O facia finta?

Iddu diceva ca non ni truvava.

E quannu vinni a estati, comu Cosimu

avia bisognu di ‘n bagninu, dissi

a Matteu di vinìri a travagghiari

‘nta i baracchi. Ma iddu a fari farsa

ccu certi fimmini boni ci piaceva.

E tutti i siri, ccu a so cumitiva,

jeva a ballari, lassannu a so mugghieri

‘ncinta e tutta ‘ngustiata ‘nta n’ cantuni

di casa. Ca ccu nuddu cchiu parrava.

E Cosimu ‘n jornu non ni potti cchiù.

“Si tu – ci dissi – ti facisti u cuntu

di mangiariti u pani a tradimentu

‘nta sta casa e poi jttari cauci

facennu u cascamortu ccu i buttani,

certu sbagghiasti. Non t’u pirmittemu.”

“Ah sì? – dissi Matteu – e ìù mi ni vaju.”

Si fici la valigia e si ni iu.

“Acqua davanti – mi scappau di diri –

e lu ventu d’arreri. E li to jammi

s’avissiru a spizzari, siddu torni.”

Ma Michela dicennu  “è me’ maritu,

è me’ maritu, non mi po’ lassari!”

si ci ittau dappressu e a ruzzuluni

cascau ppi tutti i scali. Parsi morta.

Rinvinni poi ‘nta ‘n lettu d’u spitali

“e u picciriddu unn’è?” m’addumannau.

Capiu d’a nostra facci ca era mortu

dd’anima santa c’avia parturutu.

Cianceva zitta zitta mentri i lacrimi

scinnevanu ‘ncutti ‘ncutti ‘nta a so facci.

Fu n’autru miraculu ca viva

ristau Michela doppu sta caduta?

O è ca quannu nascemu veni scrittu

tuttu chiddu ca uni havi a passari

e siddu u cuntu di i peni non è chiusu

ammatula unu si jetta d’u balcuni.

Matteu, ‘nvici di darici cunfortu

a Michela, ca ppi iddu si sfaceva,

a abbannunau, si ni iu a Torino.

Ppi circari travagghiu, iddu dicia.

Pari ca ‘nveci ccu na mala fimmina

s’avia ‘ntricciatu, comu prutitturi.

 

E ristai, a ‘n certu puntu, senza figghi.

Sara luntana ‘nsemi a so maritu

ca, facennusi vecchiu, cchiù sdunava

ppi i carusitti fimmini e ‘na vota,

ppi cummugghiari u scannalu, palati

di sordi ebbe a sbursari. Fu mannata

luntana comu maestra a me’ Michela.

Alessiu cangiau quartieri a so officina.

Ma era a mugghieri ca iddu avia a cangiari.

Ristava ‘n povir’omo a occhi ‘ntuppati!

Paula vicina ? Iù sempri a jeva a truvari,

ma c’era quannu truvavu suor Giovanna,

luntana comu è ogni figghia monaca.

Ma si vidia ca iù era ‘ngustiata

“Mamma, - dicia – ‘nta i manu d’u Signuri

tu hai a méntiri u cori, sunu i manu

ca ponnu guvernari tuttu u munnu,

e u nostru cori no, n’u ponnu réggiri?”

Ma ccu l’estati Michela ‘nta i vacanzi

turnau a casa, mentri so maritu

era sempri luntanu e non scriveva.

Quannu vicinu a mia ci avia Michela,

mi pareva ca tutti iù avia ccu idda.

Ci vosi beni cchiù ca all’autri figghi?

No, nuddu d’i me’ figghi u postu all’autri

ci livau ‘nta u me’ cori. Ccu Michela

vicina  iù sentia ‘na vera paci.

E si u discursu cascava supra Alessiu,

ca i corna ci facia dda mugghierazza,

“L’onuri? – dicia Michela – Fissarii!

Sulu l’amuri cunta, sulu chiddu

di darisi cumpleti l’unu all’autra,

essiri unu in dui e ppi tutta a vita!”

E iù pinsava ai me’ zii Tinu e Barbara

l’unicu esempiu di lu veru amuri

fra maritu e mugghieri c’avia vistu.

E m’abbiliavu assai cunsidirannu

ca tuttu ‘n sognu a occhi aperti ppi Michela

u matrimoniu ristava, ca Matteu

nenti si miritava. ‘N omu sbagghiatu.

E tanti n’avia cumminatu di fattazzi

ca iu a finiri all’ultimu ‘nta u carciri.

Ma l’annu d’i disgrazie era a i porti.

Vulennu fari i cosi ‘n pocu ‘n granni,

Cosimu, d’annu in annu, chinu ‘i debiti

s’avia arridduttu. Poi un’annata storta

vinni ppi iddu, quannu ‘na timpesta

ci distruggiu i baracchi e tutti cosi,

puru i ruttami, u mari si purtau.

Era ‘n mari ca paria ‘n sarvaggiu.

Oh quanti voti accussì iù l’avia vistu

quann’era carusitta. “È comu ‘n pazzu,

- dicia qualcunu – u mari d’accussì!”

Putenti i cavadduni s’allanzavanu

e si ittavanu supra la scugghiera.

E accussì a Cosimu u mari, stu gran pazzu,

tutta a so industria ci scippau di i manu.

Fu u fallimentu. Tuttu siquistratu.

A ruvina cumpleta, a casa all’asta.

Tanta fu a bili ‘i Cosimu. ‘Nta nenti

squagghiau. Ci vinni ‘n colpu e si ni iu.

Tutti i me’ figghi ‘nsemi a i funerali

d’u patri. E ‘nsemi fu l’ultima vota

ca iù li vitti. E ognunu li so peni

mi cunfidava. E di tutti iù mi ‘mpuneva.

 

 

 

 

 

IV

 


Accuminciau Michela a stari mali

ca avia vintiquattru anni. U so distinu

signau sta malatia. E doppu ‘n annu

si ebbi a ricoverari ‘n sanatoriu.

“Ma chi è oggi a tisi?” ppi cunfortu i medici

dicianu “è un raffredduri cumplicatu,

non è cchiù ‘a malatia ca non pirduna.”

E ‘nveci i cumplicazioni a ruvinaru

e doppu ‘n paru d’anni si capiu

ca spiranza ppi idda non ci n’era.

Era ‘n continuu fingiri l’una e l’autra

comu si idda prestu avia a guariri.

‘N jornu Michela cchiù non si frinau:

“Cridi ca u vidu ancora prima ‘i mòriri?”

m’addumannau. Ca tutti i so pinseri

eranu ppi iddu. Niscitu di lu carciri

ci avia fattu ‘na visita Matteu,

comu a ‘n amicu e poi si n’era jutu.

Cchiù chiaru ‘n jornu mi parrau Michela:

“Non ci fa nenti ‘i viviri deci anni

in cchiù o in menu, ca anzi forsi è megghiu,

ppi una comu a mia ca tutti spini

trova ‘nta a strata, irisinni prima.”

E iù mi n’ebbi a nésciri d’a stanza

ppi non sbuttari a chianciri. E u me’ cori

non mi riggeva cchiù, ca accuminciaru

prestu li crisi comu svenimenti

e una di chisti avissi stata a fini.

“Statti ccu mia stanotti” – dissi a Paula

‘na sira ca Michela era cchiù gravi.

U rispiru ‘n affannu. Addurmisciuta

paria. Di suprassaltu si svigghiau,

s’assittau ‘n menzu a u lettu e qualchi cosa

vulia diri e ’a vucca appena mosse.

“Ti vo’ appuggiari ‘n pocu?” dissi Paula,

ccu a testa fici “sì” Michela e a soru

appuggiau adagiu adagiu ‘nta u cuscinu,

ci fici a cruci supra. Era già morta.

E dda gran vuciata ca iù chiusa

‘nta u cori mi tinia di misi e misi

mi vinni fora. Ah basta, basta, basta!

Ma cchiù iù dicu basta e cchiù iù cascu

‘nta stu stissu discursu. E si ccu nuddu

iù ni pozzu parrari, arruzzuliu

tutti sti cosi dintra. E li me’ lacrimi,

senza ca mancu mi n’addunu, scinnunu

ne’ rughi ca scavatu hannu ‘nta a facci.

 

E chi haiu a aggiungiri ancora? Dudici anni

sunu passati. E doppu sta gran pena

tuttu u restu scumpari. Vìnniru anni

senza cchiù autri cutiddati a u cori.

Ogni tantu vinevanu i niputi,

i dui figghi di Alessiu, a fari visita.

Iù mi stringeva a u cori e mi pareva

di stringiri i me’ figghi ancora nichi.

Ma poi, ccu u so staccarisi ‘i mia

quasi ccu ‘ndifferenza, iù li sintia

luntani comu sulu li niputi,

ppi cui si nesci pazzi, sannu essiri.

N’autru guaiu arrivau doppu deci anni

d’a morti di Michela. Iù ‘na sira

vitti arrivari u picciriddu ‘i Alessiu

ch’avia quattordici anni: “Nonna, nonna,

u papà comu ‘n pazzu fa e me’ matri

è ora ricovirata ‘nta u spitali.”

Cùrsimu iù e Paula d’Alessiu

ca s’era chiusu ‘nta so stanza ‘i lettu

“Aprici, Alessiu” ci faceva Paula

“Aprici, ppi favuri!”  “Itivinni,

turnativinni. Non vi vogghiu vìdiri.”

Comu dda malatia, ca so mugghieri

s’avia pigghiatu certu di ‘n amanti,

vinni a sapiri Alessiu, ‘mpazziu.

Si prisintau ‘nfuriatu ‘nta u spitali

ittannu vuci e a rivultella a manu.

U pigghiaru ppi i spaddi e u ittaru fora.

‘N animali sarvaggiu: tali Alessiu.

“Pazzu, chi fai?” iù cuntinuava a diri

“Si ‘a voi lassari a to mugghieri, lassala,

ma ppi amuri ‘i sti figghi, ppi nuatri

tutti, t’hai a calmari, arrizzittari.”

“Non m’arrizzettu, no, ‘a vogghiu ammazzari.”

Quannu Paula, vidennuci a pistola,

ci la vulia scippari di li manu,

partiu ‘n colpu ppi sbagghiu e vitti Paula

cascari ‘n terra. Mi ci ‘nginucchiai

attagghiu: mi muria n’autra figghia?

E poi chi cunfusioni ‘nta u spitali.

E l’arrestu di Alessiu. E genti, genti,

e tuttu ca furriava attornu attornu.

Non raggiunavu cchiù. Tutti i mumenti

cchiù terribili ‘nsemi s’ammiscavanu…

quannu Michela a u spitali a prima vota

ca si vulia ammazzari e ancora quannu

cascau d’i scali e persi u picciriddu

e poi quannu spirau ‘nta i vrazza ‘i Paula.

E st’autra figghia ora mi muriva

ammazzata ‘i so frati, senza culpa…

“Mamma, mammuzza – mi dicia Michela –

chi dici? U vidu ancora prima ‘i mòriri?”

“Canziati, mamma, a forza l’haiu a ammazzari.”

“Di nuautri, mamma, di nuautri

- dicia Sara –  genti senza onuri

dici ca semu! E iddu lu vicchiazzu

scòncica i femmineddi, u gran schifusu.”

“Mamma” era ancura a vuci di Michela

“pirchì non si salvau u me’ picciriddu?”

“Tu, mamma, tu” mi vanniava Alessiu

“tu m’impidisti, tannu, d’ammazzarla.

E i me’ corna purtai senza sapirlu

ppi anni e anni. E quannu mi ni vosi

libirari, ammazzai quasi me’ soru,

chidda ca ‘nta i so’ vrazza mi tiniu

quann’ero picciriddu e d’u so sangu

‘nnuccenti ora li manu m’allurdai.”

“Non fari d’accussì, non ti dannari,

mamma, siddu iù moru senza culpa,

forsi u Signuri voli ca iù moru.

È ppi ‘nsignari a tutta a me’ famigghia

ca non servi ammazzari, non si lava

l’onuri ccu lu sangu. ‘Nta i so manu

tu hai a méntiri u cori, sunu i manu

ca ponnu guvernari tuttu u munnu,

e u nostru cori no, n’u ponnu réggiri?”

D’i manu di la morti sfuggiu Paula

e Alessiu, chiancennu, tanti voti

stava ccu mia vicinu a u capizzali

di Paula e u so cori a picca a picca

s’arrizzittau, lassannu a so mugghieri

e furmannusi poi n’autra famigghia.

Mi venunu a truvari ‘nta u ricoveru

i me’ figghi, ogni tantu, e i me’ niputi.

Ma oggi si u scurdaru ca è u miu

“compleanno” comu si dici ora.

Eccu ca u tempu ‘n pocu s’abbersau.

Scampau. E poi nisciu tanticchia ‘i suli.

E ddi tri o quattru vecchie ca passiàvanu

‘nta u curtigghiu, si spostanu ppi cògghiri

stu ucchiceddu di suli. E ognuna cunta

qualchi cosa di oggi o di u passatu.

Di genti ca ammazzau parranu, o genti

ca si vendica, di genti ca si lava

l’onuri ccu lu sangu. E iù mi sentu

comu sturduta a ascutari sti discursi.

Sentu ‘nveci a vuci di Michela

ca tanti e tanti voti mi ripeti

ca sulu l’amuri cunta ‘nta la vita.

Vulirisi beni, amari, oh me’ Michela,

macari quannu nenti currispunni

l’autra pirsuna, comu fu ppi tia,

macari quannu chiantu è a ricumpensa,

dimmi, è chistu u secretu di la vita?

 

Traduzione

 

I

 

Settanta anni. Di pene, se ci tolgo quelli della fanciullezza. Cattivo tempo, oggi, che compio gli anni. Dalla marina di continuo salgono nuvoloni, sembrano gravidi di acqua e qua si sgravano.

Ma si spezzano, poi, di qua e di là e il cielo resta tutto stropicciato.

A ripassarseli tutti a uno a uno  questi anni passati, ecco oggi è  un anno che io sono entrata in questo ricovero, due anni fa accanto al capezzale di Paola… e tre anni fa Sara diceva d’essere, lei, vecchia e stanca…e quattro anni indietro, cinque, sei, mah… dodici, oh, dodici anni, sì, Michela, un poco, un altro poco e ci vedremo in cielo…e sedici anni fa ecco che Alessio mi compare davanti con la pistola e lui poi ancora con la pistola… e quel sangue innocente, quel caro sangue, invece di quello infame di quella malafemmina…. e andando indietro indietro di tanti anni…. cinquantatré anni fa….io sposina…

Dio che nodo mi viene in gola….

e se io potessi andare indietro di dieci o di vent’anni alla volta, fino a quando mi ricordo di quando compii gli anni la prima volta, fino ai miei cinque anni…

mi pare si salire sempre un calvario.

A cinque anni mi parve di capire che compiere gli anni era un giorno di festa. Festa? Non come ora che i ragazzi sono sempre pieni di regali. Un tempo un pezzo di pane in mano e poi di corsa a giocare in mezzo alla strada.

Liti, noi femmine, grandi pianti, tirate di capelli… mentre i maschi facevano la baia a qualche vecchio.

A “zu Carmelo”, un vecchio tutto rughe di novant’anni almeno, quante ingiurie lanciavano; mentre lui, con la mano che era tutta un tremolio, ruotava il bastone cacciandoli lontano.

“Tanti e tanti anni fa quest’uomo – sentii dire a mio padre da bambina – quando la gente lo vedeva, si faceva da parte.” Quello che da bambino tu hai sentito raccontare e sembra tutto confuso in testa, col tempo poi si chiarisce. Due omicidi aveva fatto questo Carmelo per ragioni d’onore. E anni di carcere.Diventare vecchi! Quei ragazzi che facevano la baia a Carmelo ora sono tutti vecchi, se sono vivi. Sono sbarcati in un porto che ci aspetta tutti, ma che i ragazzi non conoscono.

Una riva desolata è la vecchiaia, dove la tua barca, di volta in volta trascinata dalla corrente, arriva senza che tu te ne accorga per niente.

Poterci giungere con le mani non sporche di sangue!  Zu Carmelo era un rottame di barca sbattuta a riva dalla tempesta e le onde facevano attorno tanta schiuma.  Non si trova con gli altri chi si è sporcato di sangue. Resta solo. Ci pensano i giovanotti che si riempiono la bocca di parole come l’onore e il sangue che lo lava? Ma quando uno è giovane non pensa alla vecchiaia. E quando uno è ragazzo crede che resterà sempre lo stesso. Per questo lunghi sono i giorni dei ragazzi e ne stanno in un anno tanti quanti ne stanno in un tempo di dieci e forse venti anni per gli adulti. E per i vecchi  il passato è un boccone, ma lunghi i giorni e il tempo si distende: un rosario dopo l’altro, guardar piovere dietro i vetri, ripassando cose antiche, cose amare e dolci.

 


Quand’era festa e quando un ragazzino compiva gli anni, la madre gli preparava una ciambella, mentre infornava il pane. Ciambella con le nocciole. E a Pasqua le uova. “E allora dimmi tu quanti anni hai”. E io mostravo la mano a dita aperte e nell’altra stringevo la mia ciambella. C’è un burrone, un precipizio tra i cinque di allora e i settanta di adesso.

Dall’alto della montagna della vecchiaia guardi e vedi tutto scuro nella valle, tutti i fatti mescolati, ammonticchiati. Ho voluto raccontare favole? No, sono pene dalle quali sei dovuta passare. E, se ci pensi, di giorno ti avveleni e ti tormenti la notte. Non chiudo occhio certe notti e ascolto le ore battere da tante chiese. Un tocco risuona quieto, un altro allegro, un altro sembra un mortorio. Poi alle quattro ecco le campane della prima messa. Quando mi tormento per ricordarmi i passi sbagliati della mia vita e sembra che tutto sia imbrogliato, è un rintocco che riordina tutto e sento una stretta amara al cuore e tante lacrime inghiottite. Sedie che il sagrestano ha ammonticchiato in un angolo della chiesa sono i ricordi e, se ne smuovi una, è catafascio.  Ma a chi può interessare tutto quello che ebbi a patire e le lacrime e gli sbagli, uno dopo l’altro, a catena? Forse neanche ai miei figli, a quelli vivi dei sei che ho partorito. Vorrei scrivere a loro tante lettere per sfogarmi.Saper fare la firma e pasticciare due frasi imbrogliate non è scrivere.

Figlia di analfabeti, mi si preparava la stessa strada. Presto mi ritirarono dalla scuola perché dovevo aiutare in casa.

Mi scordai tutto completamente. Questa la sorte per chi nasceva femmina ai miei tempi. Quando poi mi mandarono dalla zia Barbara per aiutarla, la zia si accorse che non sapevo né leggere né scrivere. Furono i due anni migliori della mia fanciullezza: vedere una città come Catania, le fila di palazzi e quella gran chiesa, che poteva contenerne dieci come quella del paese.
E di là vidi passare “carrozze senza cavallo”, le prime macchine. E poi una volta vidi tanta gente con la bandiera rossa. “Questa è la speranza dei poveri” – disse lo zio don Tino -  ma è meglio che chiudiamo tutto”.
E mise una spranga alla sua panetteria. La zia Barbara poi prese un’accetta. Ma che socialista era lo zio don Tino? “Maschio e femmina uguali! – predicava -  uguaglianza ci vuole e libertà, prendersi e lasciarsi a piacere.”  Ma era geloso e guai se a sua moglie qualcuno lanciava un’occhiata un po’ insistente – era bella la zia!-

“L’occhio – raccontava – a mia moglie un tizio ci strizzava e io con un pugno gliel’ho fatto nero (color melanzana).”

 


E la zia Barbara poi con gran pazienza mi insegnò a leggere e un poco anche a scrivere. E tutte le volte, poi, che i miei figli prima Paola, poi Sara, poi Alessio e poi Michela, l’ultima, entravano a scuola, in prima, io li seguivo per imparare insieme a loro. Ma poi mi distanziavano e restavo con la mia stessa ignoranza. Oh se sapessi scrivere veramente! Lascerei loro tutto scritto. E leggendo poi loro vedrebbero se ho saputo leggere nel loro cuore, anche quando con le sole parole c’era come un cancello in mezzo a noi: io chiusa da una parte e loro dall’altra.  
Invece posso solo pestare e ripestare i ricordi dentro di me senza sfogo.

Nessuno mi ascolta, neanche un’altra vecchia.
E da dove cominciare se qualcuna mi ascoltasse? Ma per raccontare pene, da qualsiasi parte. Ché a un solo sguardo tutta la mia vita fu bile e veleno.
E spaventi anche. Per due volte davanti a un precipizio mio figlio Alessio. E il suo nome sarebbe stato sulla bocca di tutti, sopra i giornali.

“Fece bene ad ammazzare. Fu per l’onore.” “Sempre assassino” avrebbe detto un altro. Nessuna ragione per le macchie di sangue sulle mani, così la penso io, che sono madre di una che si è votata a Dio.
Per quello che non avvenne, Signore mio, Ti ringrazio. E quello che è successo fu per me troppo duro da accettare.
Ti chiedo perdono. Ma quella macchia di sangue e la bianca veste di suora che si sporcava tutta… basta basta! Migliori le giornate calme della mia vita. Sono come una sonata di quel cieco che passa ogni mattina da questa strada e suona il suo violino in un angolo e il suo compagno tende la mano alla gente.
Quello che una ha fatto cento, mille volte non lascia segno. Le giornate di calma sono uguali. È la tempesta che ti si attacca dentro. E certe cose, certe parole restano impiombate, rimbombano, precise, nella testa.

 

 

 

 

 

 

II

 

 

Incominciando dalla mia prima figlia a raccontare le mie pene, c’è la sua entrata in convento, che fu il primo dolore. E fu là che incontrammo i Murasi, che avevano lì una figlia novizia.

Se fai conoscenza con una persona, non pensi che venga a stringere nelle mani le fila del tuo destino, senza neppure accorgersene, ché gli sembra di prendere le decisioni per se stesso e decide per te e si giuoca la tua vita come fossero nocciole.


Ah sì le nocciole! Quando bambina mi riempivo le tasche del grembiule andavo in cerca di compagni per giocare.

Castelli si facevano e la nocciola più grossa era il pallino per abbatterli.

E il vento si  intrufolava nel gioco, facendo intorno tanto polverone.

Pianti se perdevo le nocciole.

E i miei figli poi così giocavano, tornando in pianto qualche volta a casa.

E quando Michela, l’ultima, giocava con le nocciole, la prima figlia, Paola, era novizia in convento. E ogni domenica con tutti gli altri figli la andavo a trovare.

Che giornate d’inverno piene di sole e profumo d’aranci per le strade!

E giochi di ragazzi. Amici inseparabili divennero il mio Alessio e Matteo, il figlio dei Murasi, un legno storto.

Sì, il destino degli uomini è attaccato a un filo di capello e una cosa da niente lo può cambiare. Ti vengono i brividi se si cerca di sbrogliare il gomitolo della vita e ci si accorge che tutto il cammino è aggrovigliato di tanti e tanti fatti insignificanti (piccoli piccoli) e uno solo diverso sarebbe bastato per far risultare un altro l’intreccio.

E se, invece di monaca, mi dico, Paola…mah, che ne so? quella mattina

che mi disse “mi voglio fare suora”!

Perché non mi sono opposta? Era la sua strada? Sposata a Gesù per amore del prossimo? O per un boccone amaro? O per delusione? E io non me ne sono mai accorta! E come dirlo poi a suo padre?

Non ci voleva sentir parlare Cosimo dapprima. Poi si qiuetò a cose fatte.

E poi una sera a tavola (come restano impressi certi momenti!) dissi a tutti che Paola sarebbe entrata presto in convento. Intanto pioveva forte forte e il vento scatenato faceva come un pazzo.

Fuori la tempesta e in famiglia una pace grande grande che non ci sarebbe stata, forse, più.

E Alessio, che aveva dodici anni, affezionato alla sorella maggiore,

“Tè – le disse baciandola – ti do dieci bacioni in una volta, poi a una monaca come ne posso dare così tanti?”

E a tutti, quella sera, venne da ridere.

 

Fu difficile forse abituarsi alla vita di novizia? Forse se ne sarebbe tornata a casa volentieri?

Come me nei primi tempi di matrimonio.

Che pianto ho fatto prima di uscire dalla casa dei miei per sposarmi. Avevo diciassette anni quando mio padre mi fidanzò con chi volle lui.

Mi guardavo tutte le cose attorno; me le devo piantare in testa – mi dicevo.

Ma il cuore si rassegna e intanto io diventavo un’altra: la madre di famiglia.

Paola non fu la prima che partorii.

Prima un maschio, Alessio, che la spagnola si portò in cielo. E fu un coltello piantato per tanti anni nel mio petto, e me lo scordai un poco quando il destino mi piantò una coltellata più profonda.

E visto che era scritto, era destino che dovessi essere una madre infelice, sarebbe stato meglio che insieme al bambino Dio raccogliesse me e Paola.

Sono bestemmie, disse suor Giovanna (sì, non era più mia figlia Paola) quando mi uscirono di bocca queste parole.

La volontà di Dio non si discute, diceva. Ma come è duro, figlia mia, non capire ciò che Dio vuole.

Sono prove? Castighi per i nostri errori, per non pagarli poi nell’altro mondo?

Io, povera ignorante, che cosa debbo discutere che ho ormai un piede vicino alla fossa? Ma ti rassegni o no, la vita va avanti lo stesso, anche quando credi di non farcela più, ma poi succede che tiri avanti, non si sa come.
E la mia vita di madre incominciò un’altra volta, ancora incinta, un’altra femmina, Sara. Ma era un altro maschio che voleva mio marito, dopo quello perduto. E partorii per la quarta volta. Una bambina, che morì a due mesi. Voleva o non voleva, diceva Cosimo, nascere ancora un maschio? Era Alessio che doveva tornare. Perché lo stesso nome sembra faccia tornare un figlio morto. Ma i figli, no, non si assomigliano per niente.

E in una sola cosa sono gli stessi, nel dare pene piccole quando sono piccoli e poi pene grandi quando son grandi.

E così partorii per la quinta volta. “È un maschio!” disse Cosimo a gran voce. ”Ci è nato Alessio dopo quattro anni dalla morte.” E tutti intorno che piangevano.

Per il battesimo facemmo gran festa;

io mi sentivo una madre senza uguali.

E quando sembrava avessi terminato, un’altra bambina. Nata viva, dopo una mia caduta, per miracolo.

Miracolo per Michela la sua nascita?

Ah, Signore, Signore, no, non voglio continuare a sbagliare nel parlare.

 

E un’altra guerra ci arrivò addosso.

I vent’anni tra la prima e la seconda scappati dalle mani. Neanche il tempo di crescere i miei figli. E non finisci di rallegrarti per la piccola che è all’asilo, che la vedi signorina e come Sara non pensa ad altro che a trovarsi il fidanzato.

Io prediche facevo all’una e all’altra; inutilmente, infatti Sara civettava con uno e poi con un altro e Michela era fissata con Matteo, che girava per casa con la scusa di cercare Alessio.

E fu per causa sua che Alessio mise un piede in fallo: si legò infatti con una donnaccia, Annetta. Fuggì con lei.

Figlia di un cocchiere di piazza, aveva fatto la serva da una casa all’altra, passando così di… volta in volta da maschio a maschio. Buona per fare solo un mestieraccio antico.

È là che il suo destino lo chiamava? Non vuole Paola (o dico suor Giovanna?) che io nomini il destino per questi fatti.

Tutto ci manda Dio, tranne i peccati che facciamo noi. E ha ragione.

La parola “destino” è un modo di dire, un modo per rassegnarci nella vita che è tutta quanta un gomitolo intricato di decisioni prese a caso, di sbagli nostri e sbagli di tutti gli altri, di gente impantanata rese a casocon il paraocchi.

O le cattive strade ci attirano? Hanno la calamita i precipizi? Oppure è tutto un intreccio di combinazioni?

Combinazioni il nascere, il morire, tutta la vita? Ma è certo che Alessio, quando si mise in testa il pensiero di quella malafemmina, cominciò a delirare: se la prendeva con tutti, con le sue sorelle, litigava con suo padre, bestemmiava peggio di un turco, e ci diceva che noi mettevamo il bastone tra le ruote perché  Annetta era povera.

Ah no, non era questo. Io questa superbia? Io figlia di pescatore e mio marito figlio di un falegname. Che si era poi sistemato discretamente con le baracche che chiamava “stabilimento balneare”. Ce la passavamo meglio di tanti altri, certo. Non ci mancava niente.

E Cosimo aveva fatto costruire una casetta. Una casa col balcone e la vista a mare. Oh quello spicchio di mare di quel balcone! Tutto rosso, quand’era bel tempo, diventava il mare all’imbrunire.

Poi cambiava colore, tutto viola,

poi grigio perla… e si affacciavano le stelle. Se potessi nascere un’altra volta vorrei ritrovare solo certi momenti… dal balcone, verso sera, guardavo le barche che partivano con le lampare e si accendevano le luci…

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

I figli! Oh che gran pena è dare la vita e gioia averla data. Ma succede che loro la sentono poi come un gran peso.

Tu li vorresti accontentare sempre, aiutare. E così li fai affondare.

E loro lo sentono che nella loro caduta ci hai messo mano tu e non hai saputo allontanarli dalle strade sbagliate.

No, non te lo dicono in faccia, se sono figli educati, come sono stati i miei.

Ma tu sei sicuro che lo pensano, lo senti che lo pensano ed è come se qualcuno ti strappasse il cuore a pezzo a pezzo.

Ma hanno davvero colpa padre e madre negli inciampi dei figli? O questi se la pigliano con loro perché nessuno vuole mai riconoscere i suoi sbagli?

Ma ancora Alessio non s’accorgeva del suo errore: per la sua mogliettina, che civettava, dovette litigare con un suo caro amico, lo prese a botte: perché molestava sua moglie, ma era Annetta a provocare i maschi.

Ma con la nascita di una bambina, parve che Annetta si raddrizzasse un poco.

E diventammo nonni io e Cosimo, che è tutta un’altra cosa essere nonni!

E solo allora si capisce come la vita non è cosa propria, una cosa che spendiamo in un po’ d’anni, ma è un fiume che ci porta e ognuno di noi ci sta dentro con tutto quello che ha fatto, con le sue pene, i suoi sbagli, i suoi pensieri, e uno dietro l’altro nasciamo e poi moriamo.
E il fiume scorre e va.

 

Ma i bocconi più amari dovevano venire.

Incomincò Sara, si mise a dire che non voleva fare la muffa in casa; aveva conosciuto un vedovo e se lo volle sposare ad ogni costo e questo signore aveva venticinque anni più di lei!

Tutto fumo e apparenza! E presto Sara capì che sbaglio aveva fatto.

E a due matrimoni sbagliati forse era meglio non sommare il terzo.

Perciò a Matteo, il fidanzato di Michela, dissi che fino a quando sarebbe stato senza un posto, senza nessun lavoro, era meglio che si allontanasse un poco.

Ma Michela ogni giorno si incontrava con Matteo di nascosto, nella casa di Alessio e Annetta. La copriva, quella ruffiana.

E dopo poco tempo un gran spavento: Michela si era avvelenata. Confusione, autoambulanza e io come una pazza con la testa che non mi reggeva più.

Quando Michela fu fuori pericolo, mi disse che era incinta di tre mesi e le era sembrato meglio, piuttosto che confessarmi il suo stato, morire e non parlarne più.

Ma quando Alessio poi venne a sapere che Annetta le aveva fatto da ruffiana, la afferrò per i capelli: “Oh scellerata, questa me la paghi. Insieme a tutte le corna che mi hai fatto fino ad oggi.” Infuriato
(forse aveva avuto qualche sospetto)
afferrò una pistola, lei scappò fuori e io mi piantai davanti dicendogli: “In tutta la parentela non c’è stato mai un assassino. Tu il primo?” 
“La devo ammazzare” diceva. E dopo un poco si buttò su una sedia singhiozzando.

Bastarono pochi giorni e fece pace con sua moglie, che se lo girava come voleva lei. Era la sua sorte?

E per la situazione di Michela non c’era altro che farla sposare.

Come un figlio facemmo entrare Matteo a casa nostra: a tavola apparecchiata (come si dice) e a pane spezzettato.

Lo cercava un lavoro? O faceva finta? Lui diceva che non lo trovava.

E quando venne l’estate, siccome Cosimo aveva bisogno di un bagnino, disse a Matteo di venire a lavorare nelle baracche. Ma a lui piaceva divertirsi con certe buone femmine.

E tutte le sere, con la sua comitiva, andava a ballare, lasciando sua moglie incinta e tutta angustiata in un angolo della casa. Infatti non parlava più con nessuno.
E Cosimo un giorno non ne potè più.
“Se tu – gli disse – hai fatto conto di mangiarti il pane a tradimento in questa casa e poi prenderci a calci facendo il cascamorto con le puttane, hai certo sbagliato. Non te lo permettiamo.”
“Ah si? – disse Matteo – e io me ne vado.” Si fece la valigia e se ne andò.
“Acqua davanti – mi scappò detto – e vento dietro. E le tue gambe si spezzino, se torni.”

Ma Michela dicendo “è mio marito, è mio marito, non mi può lasciare!” gli si buttò dietro e cascò a ruzzoloni per tutte le scale. Sembrò morta. Rinvenne poi in un letto d’ospedale “e il bambino dov’è?” mi domandò.

Capì dalla nostra faccia che era morto quell’anima santa che aveva partorito.

Piangeva zitta zitta mentre le lacrime scendevano fitte fitte sul suo viso.

Fu un altro miracolo se Michela restò viva dopo questa caduta?

Oppure è che quando nasciamo viene scritto tutto quello che uno deve passare e, se il conto delle pene non è chiuso, inutilmente uno si butta dal balcone.

Matteo, invece di dar conforto a Michela, che per lui si disfaceva, la abbandonò, se ne andò a Torino.

Per cercare lavoro, lui diceva. Pare che invece si fosse legato ad una mala femmina, come protettore.

 

E restai a un certo punto senza figli.

Sara lontana insieme a suo marito che, invecchiando, impazziva sempre più per le ragazzine e una volta, per coprire lo scandalo, dovette sborsare soldi a palate. Fu mandata lontana come maestra la mia Michela. Alessio cambiò quartiere alla sua officina. Ma era la moglie che doveva cambiare. Restava un pover’uomo a occhi chiusi!

Paola vicina? La andavo sempre a trovare, ma a volte trovavo suor Giovanna, lontana come è ogni figlia suora.
Ma capiva che ero angustiata “Mamma, - diceva – tu devi mettere il cuore nelle mani del Signore, sono le mani che possono governare tutto il mondo, e il nostro cuore no, non lo possono reggere?”
Ma con l’estate Michela tornò a casa nelle vacanze, mentre suo marito era sempre lontano e non scriveva.
Quando avevo vicino a me Michela, mi pareva di averli tutti con lei.

Le ho voluto bene più che agli altri figli?

No, nessuno dei miei figli ha tolto il posto agli altri nel mio cuore. Con Michela vicina io sentivo una vera pace.

E se il discorso cascava su Alessio, cui quella cattiva moglie faceva le corna,

“L’onore? – diceva Michela – Fesserie!

Solo l’amore conta, solo quello di darsi completamente l’uno all’altra, essere uno in due e per tutta la vita!”

E io pensavo ai miei zii Tino e Barbara, l’unico esempio del vero amore tra marito e moglie che avessi visto.

E con rabbia mi addoloravo molto constatando che il matrimonio per Michela restava tutto un sogno ad occhi aperti, che Matteo non si meritava nulla. Un uomo sbagliato. E tante ne aveva combinate che andò a finire in carcere.

Ma l’anno delle disgrazie era alle porte.

Volendo fare le cose un poco in grande,

Cosimo, di anno in anno, si era ridotto pieno di debiti. Poi venne per lui un’annata storta, quando una tempesta gli distrusse le baracche e il mare si portò via tutto, anche i rottami.

Era un mare che sembrava un selvaggio. Oh quante volte lo avevo visto così quand’ero bambina. “È come un pazzo, - diceva qualcuno – il mare in questo stato!” Potenti i cavalloni si alzavano violenti e si scagliavano sulla scogliera. E così il mare, questo gran pazzo, strappò di mano a Cosimo tutta la sua attività.
Fu il fallimento. Tutto sequestrato.
La rovina completa, la casa all’asta. Tanta fu la rabbia di Cosimo. In un niente scomparve. Gli venne un colpo e se ne andò. Tutti i miei figli insieme ai funerali del padre. E fu l’ultima volta che io li vidi insieme. E ognuno mi confidava le sue pene. E quelle di tutti io mi addossavo.

 

 

 

 

 

IV

 


Michela cominciò a stare male quando aveva ventiquattro anni. Questa malattia segnò il suo destino. E dopo un anno si dovette ricoverare in sanatorio.

“Ma cos’è oggi la tisi?” dicevano i medici a conforto “è un raffreddore complicato, non è più la malattia che non perdona.”

E invece le complicazioni la rovinarono e dopo un paio d’anni si capì che per lei non c’erano speranze.

Era un continuo fingere l’una e l’altra come se lei dovesse guarire presto.

Un giorno Michela non si frenò più:

“Credi che lo vedrò ancora prima di morire?” mi domandò. Tutti i suoi pensieri erano per lui. Uscito dal carcere

Matteo ci aveva fatto una visita, come ad un amico e poi se ne era andato.

Michela un giorno mi parlò più chiaramente: “Non importa vivere dieci anni in più o in meno, anzi, per una come me che trova sulla strada solo spine, è forse meglio andarsene prima.”

E io dovetti uscire dalla stanza per non scoppiare a piangere. E il mio cuore non reggeva più, che cominciarono presto le crisi come svenimenti e una di queste sarebbe stata la fine.

“Resta con me stanotte” – dissi a Paola

Una sera che Michela era più grave.

Il respiro un affanno. Sembrava addormentata. Si svegliò di soprassalto, si sedette in mezzo al letto e voleva dire qualcosa e mosse appena la bocca.

“Ti vuoi appoggiare un poco?” disse Paola, Michela fece “sì” con la testa e la sorella l’appoggiò adagio adagio sul cuscino e le fece il segno della croce.

Era già morta. E quel grido che mi tenevo chiuso nel cuore da mesi e mesi mi venne fuori. Ah basta, basta, basta!

Ma più dico basta e più casco in questo stesso discorso. E se non posso parlare con nessuno, rimescolo dentro tutte queste cose. E le mie lacrime, senza che neanche me ne accorga, scorrono nelle rughe che hanno scavato sul viso.

 

E che cosa devo aggiungere ancora? Sono passati dodici anni. E dopo questo grande dolore tutto il resto scompare. Vennero anni senza altre coltellate al cuore. Ogni tanto venivano i nipoti, i due figli di Alessio, a fare visita.

Me li stringevo al cuore e mi pareva di stringere i miei figli ancora piccoli.

Ma poi, col loro staccarsi da me quasi con indifferenza, io li sentivo lontani, come solo i nipoti, per i quali si prova un amore infinito, sanno essere.

Dopo dieci anni dalla morte di Michela arrivò un altro guaio. Una sera vidi arrivare il figlio di Alessio che aveva quattordici anni: “Nonna, nonna, il papà fa come un pazzo e mia madre ora è ricoverata in ospedale.”

Io e Paola andammo di corsa da Alessio che si era chiuso nella sua stanza da letto “Aprici, Alessio” gli diceva Paola “Aprici, per favore” “Andatevene, tornate a casa vostra. Non vi voglio vedere.”

Appena Alessio venne a sapere della malattia, che sua moglie si era presa sicuramente da un amante, impazzì.

Si presentò infuriato all’ospedale urlando e con la rivoltella in mano. Lo presero per le spalle e lo buttarono fuori.

Un animale selvaggio, tale Alessio.

“Pazzo, che fai?” io continuavo a dire

“Se vuoi lasciare tua moglie, lasciala, ma per amore di questi figli, per noi tutti, ti devi calmare, rassegnare.”  “Non mi rassegno, no, la voglio ammazzare.”
Quando Paola, vedendogli la pistola, gliela voleva strappare dalle mani, partì un colpo per sbaglio e vidi Paola cadere a terra. Mi inginocchiai accanto a lei: mi moriva un’altra figlia? 
E poi che confusione nell’ospedale.  
E l’arresto di Alessio. E gente, gente e tutto che girava intorno, intorno.
Non ragionavo più. Tutti i momenti più terribili si mescolavano insieme… quando Michela finì all’ospedale la prima volta perché si voleva ammazzare e ancora quando cadde dalle scale e perse il bambino e poi quando spirò nelle braccia di Paola. E quest’altra figlia ora mi moriva per mano di suo fratello, senza colpa…

“Mamma, mamma cara – mi diceva Michela – che dici? Lo vedo ancora prima di morire?” “Allontanati, mamma, la devo ammazzare per forza.”  “Di noi, mamma, di noi – diceva Sara – dice che siamo gente senza onore! E lui, il vecchiaccio molesta le ragazzine, il gran schifoso.”  “Mamma” era ancora la voce di Michela “perché non si è salvato il mio bambino?”  “Tu, mamma, tu” mi  rimproverava Alessio “tu mi hai impedito, allora, di ammazzarla.
E ho portato le mie corna senza saperlo per anni e anni. E quando me ne volli liberare, ammazzai quasi mia sorella, quella che mi tenne tra le sue braccia quand’ero bambino e ora mi sono sporcato le mani del suo sangue innocente.”
“ Non fare così, non ti dannare, mamma, se io muio senza colpa, forse il Signore vuole che io muoia.
È per insegnare a tutta la mia famiglia che non serve ammazzare, non si lava l’onore con il sangue.  Nelle sue mani tu devi mettere il cuore, sono le mani che possono governare tutto il mondo, e il nostro cuore no, non lo possono reggere?”
Paola sfuggì dalle mani della morte e Alessio, piangendo, stava spesso con me vicino al capezzale di Paola e il suo cuore a poco a poco  si è rassegnato, lasciando sua moglie e formandosi poi un’altra famiglia.

Mi vengono a trovare al ricovero i miei figli, ogni tanto, e i miei nipoti.

Ma oggi si sono dimenticati che è il mio “compleanno” come si dice ora.

Ecco che il tempo si è assestato un po’.

Ha smesso di piovere. E poi è uscito un po’ di sole. E quelle tre o quattro vecchie che passeggiavano in cortile, si spostano per cogliere questo occhio di sole. E ognuna racconta qualcosa di oggi o del passato. Parlano di gente che ha ammazzato, che si vendica, che si lava l’onore con il sangue. E io mi sento come stordita ad ascoltare questi discorsi.
Sento invece la voce di Michela che tante e tante volte mi ripete che solo l’amore conta nella vita.

Volersi bene, amare, oh mia Michela, anche quando l’altra persona non ricambia niente, come fu per te, anche quando la ricompensa è il pianto, dimmi, è questo il segreto della vita?